Проекти

1.Образование за утрешния ден

- проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

2.Извънкласни дейности

- отнася се най- вече за клубове по интереси.

Национални програми

1.. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на образованието.

- Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер. Закупени 4 бр. Интерактивни дъски. Използват се в комп. Кабинети и начален етап.

2.НП „Без свободен час“

- Осигурява заместване на отсъстващи учители поради болест и др.

3.НП „Иновации в действие“

- Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“.

4.НП „Oтново заедно“

- Създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.

5.НП „Oптимизиране на вътрешната структура на персонала“